خودروهای در اختیار تهران

مدل 2012 تا 2015
fan2
A/C
gearbox2
M
baggage2
10
seat2
10

دراختیار تهران(حداقل 10 ساعت):

1.550.000 تومان

هزینه هر ساعت اضافه:

155.000تومان

ترانسفر فرودگاه امام:

850.000 تومان

ترانسفر فرودگاه مهرآباد:

550.000 تومان
مدل 2016 تا 2017
fan2
A/C
gearbox2
M
baggage2
12
seat2
12

دراختیار تهران(حداقل 10 ساعت):

2.150.000 تومان

هزینه هر ساعت اضافه:

215.000 تومان

ترانسفر فرودگاه امام:

1.150.000 تومان

ترانسفر فرودگاه مهرآباد:

800.000 تومان
مدل 1391 تا 1394
fan2
A/C
gearbox2
M
baggage2
30
seat2
30

دراختیار تهران(حداقل 10 ساعت):

2.300.000 تومان

هزینه هر ساعت اضافه:

230.000 تومان

ترانسفر فرودگاه امام:

1.200.000 تومان

ترانسفر فرودگاه مهرآباد:

900.000 تومان